PL-Rzeszów: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenieusług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporciekolejowym na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

  
2011/S 94-154545

Województwo Podkarpackie, Rzeszów, POLSKA
Na podstawie art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającegorozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1) oraz art. 23 ust. 1pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011Nr 5 poz. 13):

1. Nazwa właściwego organizatora:
Województwo Podkarpackie

2.Adres:
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, POLSKA

3.Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

4.Określenie rodzaju transportu:
Transport kolejowy

5.Określenie linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej:
Linia nr 68 Przeworsk – Stalowa Wola Rozwadów
Linia nr 71 Rzeszów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola Rozwadów – Stalowa Wola Południe – Lublin
Linia nr 91 Przemyśl – Rzeszów – Tarnów – Kraków
Linia nr 101 Jarosław – Horyniec Zdrój
Linia nr 106 Rzeszów – Jasło
Linia nr 107 Zagórz – Łupków
Linia nr 108 Jasło – Zagórz

6. Przewidywana data wszczęcia postępowania:
Maj 2012 r.

7. Minimalna praca eksploatacyjna:
2.640.000 pockm
Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 Nr 5poz. 13) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:
Przygotowanie:
Joanna Sajdak
Departament Infrastruktury i Transportu