W dniu 15 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 236/4736/16 przyjął Uzasadnienie i Podsumowanie dotyczące oceny oddziaływania na środowisko Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.

Obowiązek przyjęcia ww. dokumentów wynikał z art. 42 pkt. 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). 

Czytaj więcej ...


Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 191/3910/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjął Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Dokument został uzupełniony zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej przedstawionymi podczas zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju spotkania w dniu 23 maja 2016 r., poświęconego wypełnieniu warunkowości ex-ante w sektorze transportu na poziomie regionalnym.

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 174/3557/16 z dnia 10 maja 2016 r. przyjął drugą wersję Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzupełnioną o sugestie Komisji Europejskiej, przekazane pismem Pana Patricka Amblarda, Kierownika Działu – Polska w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej KE.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 129/2815/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. przyjął Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął projekt Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023 (PSRT WP) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (uchwałami: nr 102/2255/15 z dnia 13 października 2015 r. oraz nr 108/2349/15 z dnia 27 października 2015 r.). Prace nad przygotowaniem PSRT WP, realizowane były przy udziale przedstawicieli kluczowych regionalnych środowisk zajmujących się problematyką transportową. W tym celu, Zarząd Województwa Podkarpackiego powołał Zespół ds. przygotowania PSRT WP, którego zadaniem było opracowanie dokumentu.