Otwórz/zamknij mapę strony

Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB), w świetle art. 15 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84. poz. 712 z późn. zm.) stanowi dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym opracowanym w celu wdrażania średniookresowej strategii rozwoju regionu tj. Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020. Jest to program rozwoju określający sposób osiągnięcia celów określonych w strategii Podkarpackie 2020 na obszarze któremu jest dedykowany, z uwzględnienie jego specyficznych uwarunkowań.

Program, uszczegóławia zapisy Strategii Podkarpackie 2020, w zakresie zapewniającym jak najlepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych zlokalizowanych w granicach gmin tworzących Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza (ZBGP) oraz umożliwiającym poprawę w zdiagnozowanych obszarach problemowych, przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań rozwojowych tej części Podkarpacia, w tym warunkujących konieczność zastosowania systemu wdrażania dostosowanego do możliwości samorządu lokalnego tego obszaru.

Poprzez zapewnienie spójności PSRB z systemem krajowego i regionalnego programowania i realizacji polityki rozwoju, jego realizacja odbywać się będzie przy wykorzystaniu instrumentów przewidzianych m.in. w Krajowych Programach Operacyjnych, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Kontrakcie Terytorialnym.

Program ma przyczynić się przede wszystkim do wzmocnienia konkurencyjności tego obszaru, a tym samym podniesienia poziomu i jakości zycia mieszkańców ZBGP.

 

Celem głównym PSRB jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców ZBGP poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zasobów endogenicznych i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych.

 

Układ priorytetów i działań PSRB obejmuje:

 

1. Priorytet TURYSTYKA i REKREACJA

1.1. Działanie – Koordynacja rozwoju oraz poprawa funkcjonowania infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

1.2. Działanie – Rozwój i zróżnicowanie oferty usług i produktów turystycznych, w tym z wykorzystaniem współpracy trans granicznej

1.3. Działanie – Ochrona i promocja obiektów dziedzictwa kulturowego

1.4. Działanie – Rozwój partnerstwa na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego oraz jego promocji, zwłaszcza turystyki pobytowej

2. Priorytet PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

2.1. Działanie – Rozwój klastrów wzmacniających bazę ekonomiczną miast tworzących potencjalny obszar wzrostu

2.2. Działanie – Rozwój inicjatyw klastrowych służących poszerzeniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

2.3. Działanie – Rozwój spółdzielczości, rzemiosła i grup producenckich prowadzący w szczególności do wzrostu towarowości rolnictwa oraz przetwórstwa rolno-spożywczego opartych na certyfikowanych produktach lokalnych

2.4. Działanie – Rozwój instytucji otoczenia biznesu

3. Priorytet KAPITAŁ LUDZKI i SPOŁECZNY

3.1. Działanie – Wzrost jakości kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie opieki i zróżnicowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniających się warunków na lokalnym rynku pracy

3.2. Działanie – Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się przez całe życie

3.3. Działanie – Partnerstwo społeczne i aktywność obywatelska

3.4. Działanie – Włączenie społeczne

4. Priorytet INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA POPRAWIE DOSTĘPNOŚCI i OCHRONIE ŚRODOWISKA

4.1. Działanie – Poprawa dostępności przestrzennej i cyfrowej

4.2. Działanie –Wykorzystanie transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej w ruchu lokalnym i turystycznym

4.3. Działanie – Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych

4.4. Działanie – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

 

 

Wśród typów projektów służących realizacji wyróżnionych priorytetów i działań trzy, ze względu na zdiagnozowany stan i wyzwania rozwojowe Bieszczad, uznane zostały za Przedsięwzięcia priorytetowe o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego. Są nimi:

 

  • Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej Bieszczad,
  • Czyste Bieszczady – Bieszczadzki System Gospodarki Wodno–Ściekowej i Składowania Odpadów,
  • Bieszczadzki System Gospodarki Przestrzennej.

 

Z inicjatywą przygotowania programu wystąpił w 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w porozumieniu ze Związkiem Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, podejmując Uchwałę nr 146/3355/12 w sprawie powołania Zespołu ds. „Programu promocji i rozwoju Bieszczadów”.

Uchwałą Zarządu Województwa nr 211/4970/13 z dnia 19 lutego 2013 r. wraz przystąpiono do przygotowania Programu strategicznego obejmującego tę część regionu.

Prace nad Programem rozpoczęły się w kwietniu 2013 r. i przebiegały z aktywnym udziałem wszystkich JST, które przygotowały niezbędne materiały pomocnicze i uczestniczyły w spotkaniach roboczych z ekspertem przygotowującym Program. Całość prac koordynował Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, a następnie po reorganizacji struktury Urzędu, Departament Rozwoju Regionalnego. W pracach uczestniczyli również, w obszarze swoich kompetencji, przedstawiciele innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

W dniu 16 września 2013 roku, projekt Programu Strategicznego Rozwoju Bieszczad został przyjęty przez Komisję złożoną z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.

Autorem projektu Programu był prof. nadzw. dr hab. Paweł Churski z Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad jest program rozwoju o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, co oznacza konieczność zastosowania procedury określonej w art. 19 ust 3 wskazywanej ustawy, zgodnie z którym, program rozwoju opracowany przez właściwy zarząd województwa jest przyjmowany przez zarząd województwa w drodze uchwały.

 

Aktualnie w oparciu o opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Podkarpackiego Regionalnego Inspektora Sanitarnego, trwają prace nad sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu.

W II kwartale br. planuje się przyjęcie projektu Programu w formie uchwały Zarządu Województwa, a następnie jego skierowanie do konsultacji społecznych.

Końcowa wersja Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniające zasadne uwagi i uzupełnienia zgłoszone w toku konsultacji społecznych zostaną przyjęte w formie uchwały przez Zarząd Województwa, co planowane jest na przełomie II i III kwartału br.

"Herb Województwa Podkarpackiego"

 
 
 
 

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.www.podkarpackie.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Znak promocyjny Województwa Podkarpackiego