projekt rpowpUchwałą Nr 333/7964/14 z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął kolejną wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Nowa wersja dokumentu uwzględnia stanowisko Zarządu w sprawie uwag do projektu RPO WP 2014-2020 zawarte w Sprawozdaniu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, jak również uwzględnione uwagi Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Dokument ten został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w celu uzyskania opinii nt. zgodności z Umową Partnerstwa. Kolejnym etapem będzie wysłanie Programu do Komisji Europejskiej.