Beneficjent: Województwo Podkarpackie

Wartość projektu: 5 420 816,40 zł

Dofinansowanie z UE: 4 499 474,95 zł

Projekt zakłada utworzenie systemu teleinformatycznego pozwalającego na cyfrowe udostępnianie zbiorów publicznych, które prezentują dziedzictwo Kresów dawnej Rzeczypospolitej za pośrednictwem nowoczesnego portalu tematycznego, a także wdrożenie nowych e-usług z zakresu kultury.

Najważniejszym celem projektu jest zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w województwie podkarpackim w procesie świadczenia usług z zakresu kultury, ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Wiąże się z tym także zwiększenie liczby usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną na terenie województwa podkarpackiego oraz jakości tych usług.

W celu realizacji tych założeń zaplanowano zrealizowanie czterech głównych działań w projekcie:

  1. Digitalizacja wybranych kolekcji wskazanych przez instytucje kultury z terenu Podkarpacia.
  2. Budowa narracyjnego portalu tematycznego.
  3. Budowa repozytorium cyfrowego (dostawa infrastruktury serwerowej wraz z implementacją i uruchomieniem).
  4. Działania informacyjne oraz edukacyjne na temat historii Kresów Dawnej Rzeczpospolitej.

Kluczowe produkty projektu to:

  1. Dwie udostępnione usługi publiczne z zakresu e-kultury na minimum 3 poziomie e-dojrzałości: usługa dla programistów związana z systemem API (4 poziom) oraz usługa integracji danych, tj. wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi muzeów na repozytorium portalu i z innymi aplikacjami zewnętrznymi (3 poziom),
  2. 1 000 zdigitalizowanych zasobów kultury prezentujących dziedzictwo Kresów.

Szacuje się, że w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu z portalu skorzysta ok. 50 000 użytkowników (wskaźnik rezultatu).

Projekt został zrealizowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w latach 2016-2020