lgo.png

 Raport końcowy pt. „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019"

Na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dostępny jest Raport końcowy pt. „Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019". Badaniem objęte zostały wszystkie gminy w Polsce, tj. 2477 jednostek.

Głównym celem opracowania Raportu jest przedstawienie metodologii pracy badawczej Pozyskanie danych z zakresu rewitalizacji na poziomie gmin za lata 2018-2019, prezentacja wyników badań przeprowadzonych wśród gmin oraz rozpoznanie możliwości zasilania zasobów statystyki publicznej danymi ze źródeł administracyjnych.

Czytaj dalej...

Logotyp Fundusze Europejskie Pomoc Techniczna Flaga RP Podkarpackie Unia Europejska Fundusz Spójności

Informujemy, iż w ramach monitoringu działań rewitalizacyjnych w województwie podkarpackim – edycja 2021r. do wszystkich gmin województwa, w szczególności gmin, których programy rewitalizacji ujęte są w Wykazie programów rewitalizacji województwa podkarpackiego, jak również tych, które nie mają opracowanego programu rewitalizacji zostało przekazane pismo w sprawie przekazania aktualnych informacji w zakresie działań rewitalizacyjnych prowadzonych przez gminę – stan na 31 maja 2021r. w formie Ankiety.  Wersja elektroniczna Ankiety do pobrania poniżej.

Czytaj dalej...

Newsletter o rewitalizacji prowadzony jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w celu wsparcia projektu pn. „Regiony Rewitalizacji". Więcej o działaniach Ministerstwa w zakresie rewitalizacji i o rewitalizacji dostępnych jest na stronie Krajowego Centrum Wiedzy o Rewitalizacji: www.rewitalizacja.gov.pl
Projekt pn. „Regiony Rewitalizacji – wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj dalej...

Rola działań w małej skali w procesie rewitalizacji

Podniesienie zaangażowania społecznego mieszkańców jest często jednym z wyzwań procesu rewitalizacji. Działania aktywizujące mają za cel wzmocnienie kapitału społecznego, a także zwiększenie poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Z tego względu najczęściej zadania te obejmują sferę kultury i sportu, przybierając najróżniejszą formę – festynów, konkursów, zawodów, imprez masowych czy koncertów. Zadania te przynależą do sfery zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa)[1], stąd istnieje możliwość, aby ich realizację oddać w ręce samych mieszkańców. Z punktu widzenia społeczności zamieszkującej rewitalizowany obszar, ważniejsze od dużych projektów są małe działania, poprawiające jakość codziennego życia mieszkańców. Czytaj dalej...

 

W dniu 10 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Podkarpackim na realizację Zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacji. Planowany okres realizacji Zadania: styczeń 2020 r. – grudzień 2021 r. został wydłużony do 30 czerwca 2022 r.

Czytaj dalej...

Podkategorie