140321 komisja urbanistycznaW dniu 20 marca br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej (WKU-A). Obrady Komisji poprowadził jej przewodniczący Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Lucjan Kuźniar.

Przedmiotem posiedzenia było zaopiniowanie projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (PZPWP), który został opracowany i przedstawiony przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. Konieczność uzyskania opinii WKU-A wynika z zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt zmiany PZPWP został przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwałą nr 321/7678/14 z dnia 18 lutego 2014 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przekazany do konsultacji społecznych, opiniowania i uzgodnień z zainteresowanymi organami administracji rządowej i samorządowej, w tym do zaopiniowania przez  Wojewódzką Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Komisja pozytywnie zaopiniowała zaprezentowany projekt zmiany PZPWP, jednocześnie Członkowie WKU-A zgłosili uwagi, które zostaną przeanalizowane i rozpatrzone.

Anna Masłyk
Departament Rozwoju Regionalnego
fot. Sebastian Kieszkowski

Biuro Prasowe UMWP