Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie:

1) Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
2) Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
3) Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego,
4) Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego,
5) Parku Krajobrazowego Doliny Sanu,
6) Ciśniańsko-WetlińskiegoParku Krajobrazowego,
7) Jaśliskiego Parku Krajobrazowego,
8) Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie"
9) Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki

zwane dalej „Projektami".

Dołączone pliki wektorowe w formacie ESRI Shapefile w układzie WGS84 oraz PUWG_92 stanowią graficzne przedstawienie współrzędnych punktów załamania granic.

Harmonogram konsultacji

Konsultacje odbędą się w terminie od dnia 19.11.2013r. do dnia 02.12.2013r. włącznie. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 30 dni od terminu zakończenia konsultacji na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl, w zakładce Środowisko, w zakładce NGO oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Adresaci konsultacji

  1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 ze zm.), prowadzące działalność statutową na terenie Województwa Podkarpackiego, w dziedzinie ochrony przyrody.
  2. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, dane osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach oraz statut organizacji lub adres strony internetowej, na której udostępniono statut organizacji.

Formy konsultacji

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

  1. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, w Sekretariacie Departamentu Ochrony Środowiska IV piętro, pok. Nr 408,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Miejsce konsultacji

  1. siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, Sekretariat Departamentu Ochrony Środowiska, IV piętro, pokój nr 408,
  2. poczta elektroniczna, adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Informacji dotyczących prowadzonych konsultacji udziela Magdalena Radecka, Tel. (017) 747 69 27, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Z-up MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Tadeusz Pióro
CZŁONEK ZARZĄDU