Spotkanie konsultacyjne w Tarnobrzegu, które przeprowadzono 9 kwietnia 2014r., było ostatnim z zaplanowanych spotkań mających na celu prezentację projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Proces konsultacji społecznych projektów dokumentów, zrealizowany w ramach odbytych spotkań, był wypełnieniem procedury udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, określonej w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).

Spotkania, kierowane do wszystkich zainteresowanych problematyką planowania regionalnego, dotyczyły zarówno istoty konsultowanych dokumentów jak i ogólnych zasad prowadzenia polityki regionalnej w województwie.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych spotkań konsultacyjnych, również w Tarnobrzegu, główną część spotkania poświęcono prezentacjom dotyczącym procedury planistycznej, treści, zakresu i ustaleń projektów dokumentów. Projekt PZPWP, został przygotowany przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego na bazie raportów oraz licznych opracowań analitycznych które, co podkreśliła dyrektor PBPP w Rzeszowie Renata Drążek, w sposób specjalistyczny i wyczerpujący obrazują obecną sytuację województwa i regionu.

Prezentację poświęconą zawartym w projekcie PZPWP kierunkom, polityce przestrzennej jak również ustaleniom planu poprowadziła kierownik Zespołu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Iwona Skomiał. Problematykę ustaleń i zakresu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu planu, przedstawiła współautorka dokumentu - starszy projektant Agata Bukała.

Autorzy dokumentów w trakcie spotkania podkreślali, iż sporządzając i uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego województwa, samorząd województwa zobligowany jest do uwzględnienia ustaleń programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o jakich mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.647 z późn. zm.) oraz w innych dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.