Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska  Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016r. o godz. 10:00  w sali nr 149 w budynku  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

  Porządek obrad przewiduje:

 1. Przyjęcie protokołów nr 26,27,28.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów”.
 3. Zaopiniowanie projektu  uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu” wraz z Planem Działań Krótkoterminowych.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Nienadowa.
 5. Informacja o stanie realizacji projektów przewidzianych do finansowania ze środków Banku Światowego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły / informacja pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego /.
 6. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków gruntów rolnych.
 7. Plan działalności WFOŚiGW w Rzeszowie za 2016r. wraz z rocznym planem finansowym .
 8. Informacja nt. produktów tradycyjnych z terenu województwa podkarpackiego wpisanych na Listę produktów Tradycyjnych  Ministerstwa Rolnictwa
  i Rozwoju Wsi.
 9. Informacja o realizacji „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo
  i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”.
 10. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego.
 11. Sprawy różne.