Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Kolejne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. w sali 144 , po zakończeniu sesji Sejmiku w  budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r. wraz z  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2030.

2. Sprawy różne.