Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Kolejne posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2016r. w sali 144 w przerwie sesji Sejmiku, po debacie nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r w  budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Proponowany porządek obrad:

1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017r. wraz z  projektem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2030.

2. Sprawy różne.