puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

Tryb działania Sejmiku

Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku.
Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje przewodniczący sejmiku z poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do sejmików na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do sejmiku województwa.

Po upływie ww. terminu sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do sejmiku województwa.
Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania sejmiku, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa do czasu wyboru przewodniczącego sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa przewodniczący sejmiku obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa, sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

Na wniosek marszałka województwa przewodniczący sejmiku województwa jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd województwa, a projekt wpłynął do sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku.

Sejmik województwa może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.

Radni mogą tworzyć kluby radnych działające na zasadach określonych w statucie województwa.

 

Kalendarium

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013