puste logo

Get Adobe Flash player
sprawy do_zalatwienia
rpo
UStat - sytuacja społeczno-gospodarcza województwa podkarpackiego
Katalog zuzel w sztuce
polonia w irlandii

VII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji,
2. Przyjęcie protokołu z VI sesji,
3. Debata na temat spółki lotniskowej, aktualnej sytuacji ekonomicznej w spółce PKP Przewozy Regionalne, problemów występujących w spółkach Grupy PKP, dalszych planów działania i perspektyw rozwoju,
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o pow. 300 m2 położonej w miejscowości Cisowa gm. Krasiczyn z firmą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.,
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl,
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie dla Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Witosa,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2011 pomocy finansowej,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/51/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012” w 2011 roku,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” oraz zmiany Uchwały Nr XLVIII/894/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Kapituły odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia w partnerstwie do projektu w ramach Programu Comenius Regio,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego w ramach poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013,
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2010/2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego,
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w 2010 r.,
19. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uchylenia uchwały Nr IV/45/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 11 stycznia 2011 r.,
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Podkarpackie do realizacji w 2012 roku projektu pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta dla inwestorów” – Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna Województwa Podkarpackiego poprzez kampanię promocyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013,
23. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Województwo Podkarpackie do realizacji w roku 2012 projektu pn. „Podkarpackie. Przestrzeń otwarta na inwestycje – kampania promocyjna w regionach partnerskich województwa podkarpackiego” – promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
24. Informacja o obrocie nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości (okres sprawozdawczy 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.),
25. Informacja na temat stanu realizacji zadań zapisanych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015,
26. Raport z wykonania w 2010 roku „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011”,
27. Informacja o realizacji w roku 2010 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 na terenie województwa podkarpackiego,
28. Informacja z realizacji planu finansowego terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
29. Informacja w sprawie gospodarowania środkami Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2010,
30. Przedłożenie informacji Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego (w okresie od 15 lutego 2011 r. do 14 marca 2011 r. ) i wykonania uchwał Sejmiku,
31. Interpelacje i zapytania radnych,
32. Wnioski i oświadczenia radnych,
33. Zamknięcie sesji.


Pliki do pobrania:
Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Teresa Kubas - Hul

Kalendarium

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Transmisje obrad

Retransmisje (28.02.2011 - 31.03.2013)
Retransmisje (31.03.2013 - nadal)

Więcej o regionie

wrota-podkarpackie

Zobacz również


Newsletter

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej  Związek Powiatów Polskich  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej  Euroregion Karpacki  Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013