Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Zakres działań

    • kontrola działalności Zarządu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności,
    • opiniowanie wykonania budżetu Województwa, występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
    • wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli, zlecanych przez Sejmik
    • składanie sprawozdań z wyników kontroli zlecanych przez Sejmik (niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli - okresowo raz na kwartał).
Skład osobowy
Anna Huk - Przewodnicząca Komisji
Jacek Magdoń - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Wojciech Zając - Sekretarz Komisji
Stefan Bieszczad - Członek Komisji
Andrzej Nepelski - Członek Komisji
Wiesław Lada - Członek Komisji
Sławomir Miklicz - Członek Komisji