Komisja Karpacka

Komisja Karpacka

Zakres działań:

Proponowanie priorytetów współpracy Samorządu Województwa z państwami i samorządami makroregionu karpackiego.

Ocena i opiniowanie projektów i umów dotyczących współpracy w makroregionie karpackim.

Ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących makroregionu karpackiego

Ocena i opiniowanie współpracy samorządu wojewódzkiego z samorządami krajów makroregionu karpackiego.

Promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie makroregionu karpackiego.

Kształtowanie, promowanie i wspieranie wspólnej kultury i sztuki krajów makroregionu karpackiego.

Promowanie i wspieranie turystyki w regionie karpackim we współpracy z partnerami państw regionu karpackiego;”

 

Skład osobowy

Adam Drozd
- Przewodniczący Komisji 
Kamila Piech - Członek Komisji 
Maria Fajger - Członek Komisji 
Mieczysław Tołpa - Członek Komisji 
Ewa Draus - Członek Komisji 
Antoni Pikul - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Zakres działań

    • kontrola działalności Zarządu i wojewódzkich jednostek organizacyjnych, pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności,
    • opiniowanie wykonania budżetu Województwa, występowanie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
    • wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli, zlecanych przez Sejmik
    • składanie sprawozdań z wyników kontroli zlecanych przez Sejmik (niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli - okresowo raz na kwartał).
Skład osobowy
 Andrzej Szlęzak - Przewodniczący Komisji
Andrzej Ćwierz- Zastępca Przewodniczącego Komisji
 Karol Ożóg - Sekretarz Komisji
Andrzej Nepelski - Członek Komisji
Kamila Piech - Członek Komisji
Danuta Stępień - Członek Komisji
Mariusz Król - Członek Komisji