Zdalne Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 czerwca /poniedziałek/  2020 r. o godz.11.00 w trybie zdalnym.

 

Porządek obrad przewiduje:

1.Przyjęcie protokołów  nr 21 i 22 z poprzednich   posiedzeń  Komisji.

2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne  - rok szkolny 2020/2021.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  zasad  udzielania  stypendiów szczególnie uzdolnionym  uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne  w roku szkolnym  2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne  dla uczniów zdolnych- szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne  dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny  2020/2021.

5.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia  zasad udzielania stypendiów  szczególnie uzdolnionym  uczniom ponadpodstawowych  szkół prowadzących kształcenia  zawodowe w  roku szkolnym  2020/2021 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne  dla uczniów  zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny  2020/2021

6.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu  stypendialnego  dla uczniów  zdolnych uczęszczających  do ponadpodstawowych szkół  mających siedzibę  na terenie  województwa podkarpackiego.

7.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „ Profesjonalne przywództwo w EDUKACJI – rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej systemu oświaty w województwie podkarpackim”.

8.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

9.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości  pożyczki udzielanej w toku  budżetowym  2020 z przeznaczeniem dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na  realizację zadania pn. Zakup oprogramowania  do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz sprzętu do digitalizacji.

10.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym  2020 z przeznaczeniem  dla Muzeum Okręgowego  w Rzeszowie na realizację  projektu pn. EtnoCarpathia.

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach ruchomych  i nieruchomych  wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

12.Informacja o stanie realizacji przez wojewódzkie samorządowe  jednostki oświatowe  projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 i innych programów w 2020 roku, stan na 30 kwietnia 2020 roku.

13.Informacja nt. wzrostu wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie w 2020 r.

14.Sprawy różne.