Posiedzenie Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Komisji Gospodarki  i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które odbędzie się w dniu  23 grudnia 2019 r.  o godz. 10 00 w sali  212 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy  al.  Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Proponowany porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Grębów.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LIX/949/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej i zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za przeprawy promowe i zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na rok 2020.
  8. Informacja Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie poprawy bezpieczeństwa związanego z budową chodników przy drogach wojewódzkich na terenie w/w gminy.
  9. Sprawy różne.