Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 8 z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa na terenie województwa podkarpackiego, przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w 2014r.
3. Przedłożenie informacji o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.
4. Informacja Polskiego Związku Łowieckiego na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w województwie podkarpackim w 2014r.
5. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie nt. skali szkód wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry na terenie województwa podkarpackiego w 2014r.
6. Informacja dotycząca stanu i perspektywy wdrażania PROW 2014-2020.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016" w roku 2015.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
9. Sprawy różne.