Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 21 maja 2015 r. o godzinie 11.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 6 i 7.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wadowice Górne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wadowice Górne.
3. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za 2014r."
4. Informacja o realizacji „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas".
5. Sprawy różne.