Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz.14.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
5. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014 rok.
6. Sprawy różne.