Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 kwietnia 2015r. o godz. 11.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.).
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmiany Uchwały Nr V/88/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr XXVIII/519/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych.
5. Informacja na temat wsparcia spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego udzielanego przez samorząd Województwa Podkarpackiego.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2014r.
7. Roczne sprawozdanie finansowe Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2014r..
8. Sprawy różne.