Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26 marca 2015 r. o godz. 14.00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al .Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 19 lutego 2015 r.
2. Wojewódzkie muzea a nowoczesne muzealnictwo - stan obecny, zagrożenia perspektywy rozwoju w kontekście I Kongresu Muzealników Łódź 2015 ( z udziałem dyrektorów muzeów, których organizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego).
3. Kulturotwórcza działalność Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Julinie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wysokości odpłatności za naukę w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl.
9. Sprawy różne.