Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 26 marca 2015r. o godz.11.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 4.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Godowa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Godowa.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lesko oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Lesko.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Strzyżów i Wysoka Strzyżowska oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Strzyżów.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nowa Sarzyna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Nowa Sarzyna.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/792/13 z dnia 28 października 2013r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
9. Informacja Podkarpackiej Izby Gospodarczej związku grup producentów Rolnych na temat stanu zorganizowania i problemów grup producentów z terenu województwa podkarpackiego.
10. Ocena stanu przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na terenie województwa podkarpackiego.
11. Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego.
12. Wybór przedstawiciela do pracy w Zespole Wojewódzkim Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego.
13. Wybór dwóch przedstawicieli ze składu Komisji do Podkarpackiego Forum Terytorialnego.
14. Sprawy różne.