Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 19 lutego 2015r. o godz. 11.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 3.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.
3. Informacja roczna dotycząca stanu wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013" w województwie podkarpackim – według stanu na koniec 2014r.
4. Informacja roczna dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – według stanu na koniec 2014r.
5. Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 – według stanu na koniec 2014r.
6. Sprawozdanie z realizacji Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2013 – według stanu na koniec 2014r.
7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy na 2014r. oraz planu pracy na 2015r, przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.
8. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014r. w zakresie budowy i planowania urządzeń melioracji wodnych podstawowych – efekty rzeczowe oraz poniesione nakłady finansowe.
9. Sprawy różne.