Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 13 listopada 2014 r. o godz.13.30 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2014.
6. Sprawy różne