LIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

LIX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, odbędzie się w dniu 13 listopada 2014 roku, (czwartek) o godzinie 1400 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 

Porządek obrad przewiduje:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyjęcie protokołu LVIII sesji.

3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego sprzedaży produktóww gospodarstwach rolnych.

4.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie.

5.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Fryderyka Chopina.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Dębicy na przedłużenie umowy najmu.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im.z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zmianę warunków dzierżawy.

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Jana Potockiego.

10.Podjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Województwaz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego za rok 2014.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

13.Informacja nt. stanu realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 – 2013, stanu przygotowań Programów Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina oraz Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014 – 2020 w województwie podkarpackim.

14.Informacja nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – stan na dzień 30 września 2014 r.

15.Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków ochrony gruntów rolnych w 2014 r.

16.Informacja nt. aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej „i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

17.Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LVII sesji w dniu 29 września 2014 r.

18.Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego podsumowująca IV kadencję.

19.Interpelacje i zapytania radnych.

20.Wnioski i oświadczenia radnych.

21.Zamknięcie sesji.