Posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 13 listopada 2014 roku o godz. 13.00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 46 z dnia 27.10. 2014 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
3. Informacja na temat stanu realizacji programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007 - 2013 w województwie podkarpackim.
4. Informacja na temat stanu przygotowań programów Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina oraz Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2014 - 2020 w województwie podkarpackim.
5. Sprawy różne / bieżąca korespondencja, własne wnioski, zapytania/.