Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 13 listopada 2014r. o godz. 10.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 69 z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwach rolnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
4. Informacja na temat realizacji regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – stan na dzień 30 września 2014r.
5. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków ochrony gruntów rolnych w 2014r.
6. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
7. Informacja w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
8. Sprawy różne.