Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 23 października 2014r. o godz. 10.00 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu nr 68 z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zarszyn oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Zarszyn.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Hyżne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Hyżne.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2015.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012r. poz. 1829 z późn. zm.)
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie".
7. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego.
8. Informacja o realizacji zadań Marszałka Województwa Podkarpackiego z zakresu grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw.
9. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o działalności na terenie województwa podkarpackiego w 2013r.
10. Informacja Agencji Rynku Rolnego o działalności na terenie województwa podkarpackiego w 2013r.
11. Informacja Agencji Nieruchomości Rolnych o działalności na terenie województwa podkarpackiego w 2013r.
12. Sprawy różne.