Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 8 września 2014 r. o godz.8.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. wraz z autopoprawkami.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. /uruchomienie rezerwy dla dz.851/.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Zarządu zmieniającej uchwałę Zarządu w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2015 pomocy finansowej.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Solina.
9. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 2014 roku.
10. Przyjęcie Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.
11. Przyjęcie Informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.
12. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2014 roku.
13. Przyjęcie Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za I półrocze 2014 roku.
14. Sprawy różne.