Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 8 września 2014 r. o godz. 9.30 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 31.07.2014 r. /nr 51/.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy zastępczej na lata 2014-2020".
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości położonej przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Monte Cassino.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu zawartej przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu z Farmacją Kolejową Sp. z o.o. w Warszawie.
9. Uchwała Nr 382/9055/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.
10. Sprawy różne.