Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 31 lipca 2014r. o godz.14.30. w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następująca tematyką:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 rok.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego wraz z autopoprawkami.
3. Zaopiniowanie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska wobec zapisów art.98 projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia stanowiska wobec przewidywanego przez Ministerstwo Finansów poziomu finansowania z budżetu państwa samorządów województw w 2015 roku.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
8. Sprawy różne.