Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W dniu 17 czerwca 2014r. o godz. 9.30 w sali nr 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z następującym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Doliny Strugu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie"
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Polańczyk.
13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Horyniec-Zdrój.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rymanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rymanów.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostrów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ostrów.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały projektu uchwały u w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sanok oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sanok.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sieniawa oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sieniawa.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wola Roźwienicka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wola Roźwienicka.
19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-Bielowy oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Pilzno i Jaworze-Bielowy.
20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Laszki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Laszki.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wiązownica oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wiązownica.
22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Bojanów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Bojanów.
23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wielopole Skrzyńskie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wielopole Skrzyńskie.
24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji: Tuczempy i Kostków oraz wyznaczenia nowych aglomeracji Tuczempy i Kostków.
25. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Czermin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Czermin.
26. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krasne.
27. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Łąka.
28. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Załuże.
29. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Cieszanów.
30. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia ponownych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w pobliżu głównych dróg w województwie podkarpackim o obciążeniu ruchem powyżej 3 milionów przejazdów rocznie".
31. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Podkarpackiego programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 w roku 2014.
32. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego za lata 2007 – 2008.
33. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009 – 2010.
34. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa na terenie województwa podkarpackiego przez RDLP w Krośnie za 2013r.
35. Informacja o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.
36. Informacja PZŁ na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w województwie podkarpackim w 2013r.
37. Sprawy różne.