Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów.

Posiedzenie Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 21 stycznia 2010 r. o godz. 13.00 w sali nr 147 budynku Urzędu Marszałkowskiego Al. Cieplińskiego 4 z następującą tematyką :1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2011 - 2013.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje boisko - Orlik 2012" w 2010 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Leżajsk.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki jednostkowej dotacji regionalnych oraz niektórych międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
7. Sprawy różne.
 

 

 

 

Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego