Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej odbędzie się w dniu 21 stycznia 2010 roku o godz. 9.00 w sali 147 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie z następującym porządkiem obrad:1. Przyjęcie protokołu /nr 44/ z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
3. Zaopiniowanie projektu zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/672/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2009/2010 i przystąpienia do realizacji projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację programu „Moje Boisko Orlik" w 2012 roku.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej za 2009 rok.
6. Sprawy różne / korespondencja bieżąca, własne wnioski, zapytania /.

 

 

 

 

Jolanta Śmietana
Kancelaria Sejmiku Województwa Podkarpackiego