Adam Pęzioł

05Adam Pęzioł - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W czasie studiów (1978-1980) związany ze środowiskami opozycyjnymi Lublina. W maju 1980r. zatrzymany w Sandomierzu przez SB za udział
w Komitecie Obrony Jana Kozłowskiego. We wrześniu 1980r. współorganizator i członek tymczasowych władz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS, od marca 1981r. przewodniczący Zarządu Uczelnianego NZS UMCS, członek redakcji Biuletynu NZS UMCS.
W 1981r. przewodniczący komitetu strajkowego studentów UMCS. Po 13 grudnia 1981r. represjonowany przez SB.

Po ukończeniu studiów przeniósł się z żoną do Ustrzyk Dolnych. W latach 1985/1986 zatrudniony jako nauczyciel w SP Nr 2 w Ustrzykach Dolnych, następnie w latach 1986-1988 pracował m.in. w dziale sprzedaży Igloopolu w Smolniku w Bieszczadach oraz jako sprzedawca w sklepie. W latach 1986-1989 doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku historia kultury u prof. Jerzego Kłoczowskiego. W tym okresie otrzymał nagrodę POLCUL i był stypendystą Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Na przełomie 1988 i 1989 roku reaktywował działalność struktur „Solidarności” w Ustrzykach Dolnych i w Krośnie. Od 7 kwietnia 1989r. przewodniczący Tymczasowej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Ustrzykach Dolnych, od 11 kwietnia 1989r. wiceprzewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie, od 16 kwietnia 1989r. wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego w Krośnie. Po wyborach 4 czerwca 1989r. dyrektor biura poselsko-senatorskiego OKP w Krośnie. W lipcu 1990r.został przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej dla Funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w woj. krośnieńskim. W latach 1990 i 1993 wicewojewoda krośnieński, następnie do 31 grudnia 1993r. wojewoda przemyski. Współtwórca i sekretarz generalny Euroregionu Karpackiego. W latach 1994-1998 prezes Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Ustrzykach Dolnych. W 1998r. wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie. Od października 1998r. do stycznia 1999r. podsekretarz stanu w MSWiA – Delegat Rządu do Spraw Reformy Ustrojowej w Województwie Lubelskim. W latach 1999-2001 wojewoda opolski. W latach 2002-2006 pracownik Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Od stycznia 2007 roku współpracownik prof. Zyty Gilowskiej jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych w Rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Od lipca 2008r. pracownik NIK, obecnie Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W latach 1994-2006 członek i działacz Unii Wolności, SKL, AWS i PO.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.

fot. Michał Mielniczuk

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30