XXV sesja i pomoc dla poszkodowanych przez powódź

 05

Na XXV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 8 lipca 20202 r. Radni Województwa uchwalili wielomilionową pomoc dla poszkodowanych podczas czerwcowej powodzi gmin i powiatów. Wsparcie w postaci zasiłków otrzymają także mieszkańcy zmagający się ze skutkami powodzi. Pierwsze decyzje podjęli w tej sprawie radni na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, która w całości poświęcona była sprawom pomocy powodzianom.
Szczegóły: sesja sejmiku w sprawie poszkodowqanych w powodzi

 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 8 lipca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia apelu o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi w województwie podkarpackim.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.),

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się apel o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi w województwie podkarpackim, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Apel podlega przekazaniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, Parlamentarzystom z terenu województwa podkarpackiego, Wojewodzie Podkarpackiemu, Marszałkom Województw oraz Jednostkom Samorządu Terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Apel o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi,
dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi w województwie podkarpackim.

 

Ulewne deszcze i powódź, które w ostatnich dniach czerwca nawiedziły południowo - wschodnie rejony Podkarpacia, były sytuacją bezprecedensową, z jaką nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Potężne nawałnice, które przeszły nad naszym województwem, sprawiły, że małe potoczki zamieniły się w ogromne rwące rzeki, ze stoków na domostwa spłynęła błotna lawina, a rzeki nagle wystąpiły z koryt, uniemożliwiając zaplanowanie zorganizowanej akcji ratunkowej. Była to tak zwana powódź błyskawiczna, w obliczu której byliśmy bezsilni. Według danych Państwowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej miejscami spadło nawet ponad 100 mm deszczu na metr kwadratowy, a w rzekach woda przybierała aż o 1,5 metra na godzinę.

W imieniu mieszkańców województwa podkarpackiego, dotkniętych wielką i niespodziewaną tragedią czerwcowej powodzi, zwracamy się z gorącym apelem o solidarność z ofiarami kataklizmu i wsparcie ich w trudnym okresie odbudowy zniszczeń. Wiedząc, że Polacy to naród, który w trudnych chwilach zawsze potrafi się jednoczyć, okazywać ofiarność i nieść pomoc potrzebującym, wierzymy, że nasza prośba nie pozostanie bez odzewu, nie będziemy sami musieli walczyć z ogromem zniszczeń i zmagać się z trudną odbudową domów, gospodarstw, dróg, mostów, budynków użyteczności publicznej i wielu innych obiektów.

Sytuacja jest na tyle poważna, że pozwalamy sobie zwrócić się z prośbą do Rządu o stworzenie specjalnego trzyletniego programu pomocowego dedykowanego dla naszego województwa. Takie wsparcie pozwoliłoby optymalnie zaplanować i realizować likwidację szkód wyrządzonych przez żywioł. Najbardziej dotknięte zostały powiaty: przemyski, przeworski, łańcucki, rzeszowski, jasielski, brzozowski i krośnieński. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Trzcinica w powiecie jasielskim, gdzie czterometrowa fala zalała 200 domów, niszcząc dorobek życia ich właścicieli. Z rządowej pomocy korzysta już ponad tysiąc rodzin, ale wystarczy ona na zaspokojenie pierwszych, najpilniejszych potrzeb. Na zalanych obszarach zniszczona została infrastruktura drogowa: uszkodzone są mosty, powstały osuwiska, woda zabrała fragmenty dróg, uszkodziła przepusty. Poszkodowani są mieszkańcy i przedsiębiorcy, ich gospodarstwa domowe i zakłady pracy, straty są ogromne a przy szacowaniu szkód ich liczba ciągle wzrasta.

Wstępne szacunki pokazują, że poszkodowanych jest przeszło 1700 rodzin w 26 podkarpackich gminach, w samej gminie i mieście Jasło ucierpiało blisko 450 domostw, ewakuowano blisko 200 osób. Na terenie 21 powiatów odnotowano około 3500 zdarzeń atmosferycznych, wśród których znajdują się zalane i podtopione budynki mieszkalne i pomieszczania gospodarcze w liczbie ponad 1100. W akcje ratownicze począwszy od 26 czerwca zaangażowanych było przeszło 1700 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz przeszło 21 tys. strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przywołane statystyki pokazują jedynie częściowo obraz zniszczeń oraz tragedię, która dotknęła nasze województwo. Tylko na drogach wojewódzkich straty wstępnie szacujemy na 100 mln złotych, a na doraźne naprawy potrzeba od zaraz 8 mln złotych. Równie dramatyczna sytuacja jest na drogach gminnych i powiatowych. Samorządy, które mają zaplanowane budżety, skorygowane przez sytuację wywołaną COVID-19, stanęły w obliczu wielkiej niepewności i niewiadomej, skąd wziąć fundusze na odbudowę.

Dziękujemy za już okazaną pomoc w trakcie powodzi i tuż po niej. Słowa podziękowania kierujemy szczególnie do strażaków z Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej, a także do innych służb mundurowych zaangażowanych w akcję ratunkową. Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc oraz szybką obecność Prezydenta RP i Premiera RP na terenach powodziowych oraz za sprawne zarządzanie kryzysowe Wojewodzie Podkarpackiemu i służbom wojewódzkim.

Odbudowanie domostw, zabudowań gospodarczych, zakładów, budynków użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej – zajmie długie miesiące i lata oraz pochłonie miliony złotych. Lista strat i potrzeb jest bardzo długa i ciągle jeszcze niezamknięta, a wszystkie potrzeby są ważne i pilne. Sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z ogromem zniszczeń, stąd w poczuciu samorządowej więzi apelujemy o zrozumienie i wsparcie dla poszkodowanych mieszkańców Podkarpacia. Pomoc Rządu i solidarność Samorządów oraz Państwa pomoc przywróci im nadzieję oraz da szansę na lepszą przyszłość.