Stanowisko sejmiku z okazji 100. rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla.

p3

Niepodległość ogłoszona i upragniona w listopadzie 1918 r. nie oznaczała jeszcze stabilizacji i spokojnego rozwoju młodego państwa polskiego. O swoje granice i miejsce na mapie musiała walczyć nadal. Mając w pamięci Orlęta z Przemyśla i Lwowa sejmik województwa podkarpackiego przyjął na sesji 3 grudnia 2018 r. stanowisko z okazji 100. rocznicy walk w obronie Lwowa i Przemyśla.  


UCHWAŁA NR II/17/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z okazji 100. rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla.

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.
Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy bohaterskich walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr II/1718
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 3 grudnia 2018 r.
Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z okazji 100. rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla

 

Radość narodu polskiego z obwieszczonego światu w listopadzie 1918 roku odzyskania niepodległości nie oznaczała końca zmagań związanych z restytucją państwa i ustaleniem jego granic. Sejmik Województwa Podkarpackiego w setną rocznice zwycięskich walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla wyraża dla ich uczestników najwyższe uznanie.
Radni Województwa Podkarpackiego oddają szczególny hołd Lwowskim i Przemyskim Orlętom. Czyn zbrojny nastoletnich chłopców i dziewcząt, którzy z niebywałym męstwem toczyli bój o polskość swoich miast, a niekiedy składali życie na ołtarzu Ojczyzny, stanowi jedną z piękniejszych kart historii naszego narodu i regionu. Ich symbol wszedł następnie do kanonu polskiej tradycji niepodległościowej.
Jako mieszkańcy Województwa Podkarpackiego chcemy podkreślić zasługi Orląt Przemyskich, którzy na ulicach miasta oraz w jego okolicy bronili przynależności Przemyśla do niepodległej Polski. Kulminacja ich walk z grudnia 1918 roku oraz słynna bitwa pod Niżankowicami nie była końcem zasług przemyskich gimnazjalistów, uczniów, harcerzy dla wyzwolonej Ojczyzny. Część z nich walczyła potem w wojnie polsko-bolszewickiej, wszyscy natomiast stali się filarem miejscowej i regionalnej kultury pamięci.
Ceniąc i pielęgnując dobre relacje ze współczesnymi sąsiadami państwa polskiego, nie zapominamy o ofiarnych Orlętach, których poświęcenie jest naszym wyjątkowym dziedzictwem. Oddanie im hołdu postrzegamy jako nieodłączny element obchodów setnej rocznicy odrodzenia Rzeczypospolitej.
Radni Województwa Podkarpackiego pragną, aby patriotyczny blask bohaterskich obrońców Lwowa i Przemyśla ożywiał naszą współczesną służbę obywatelską oraz wspierał krzewienie idei niepodległości, zwłaszcza wśród najmłodszego pokolenia.

 

Pocztówka Przemyśla z 1918 r. ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu.