Tryb działania komisji

Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć bez prawa głosowania: Przewodniczący Sejmiku, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie Zarządu.

Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
  • ustala terminy i porządek posiedzeń,
  • zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
  • zwołuje posiedzenia komisji,
  • kieruje obradami komisji.

Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub Przewodniczącego Sejmiku.

W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący powoływany i odwoływany przez komisję.
Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Sejmik, który może dokonywać zmian w tym planie.

Komisja jest obowiązana przedstawić Sejmikowi sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie Sejmiku.

Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Uchwały komisji podpisuje przewodniczący posiedzenia.

Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał Sejmiku,

Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Sejmiku przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję Sejmiku radny sprawozdawca.